VÅR VISJON

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling." sitat Barnehageloven § 1 "Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter." sitat Barnehageloven § 2

TRYGT OG KJÆRT
KJENT OG NÆRT

Vår visjon er formulert ut fra vårt ønsker om å være et trygt sted med en stabil vosksenkontakt for barna i den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Vi ønsker å legge vekt på å bruke barnehagens rike nærmiljø slik at barna får en positiv holdning til naturen og mijlø rundt seg.