BARNS MEDVIRKNING

"Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få jevnlig mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet." sitat Barnehageloven § 3.

NOE AV DET VIKTIGSTE I FORHOLD TIL BARNES MEDVIRKNING VIL VÆRE:

  • Vi som voksne må SE HELE BARNET
  • Vi som voksne ma SNAKKE MED BARNET
  • Vi som voksne må HØRE HVA BARNET SIER

 

METODER SOM KAN BRUKES:

  • Felles planlegging for barn og voksne - alle skal bli hørt og få si sin mening
  • Barneintervju - fortrolig samtale mellom barn og voksen
  • Velgedager hvor barna får velge:

                  -turmål

                  -aktivitet

                  -i dag vil akkurat VI leke sammen